Autor Wątek: Dofinansowanie studiów podyplomowych  (Przeczytany 5424 razy)

Anonymous

  • Gość
Dofinansowanie studiów podyplomowych
« dnia: Styczeń 26, 2010, 19:49 »
Czy szkoła wam dofinanosowywuje studia albo jakieś kursy?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00 wysłana przez Guest »

tomo

  • Administrator
  • Nowy u
  • *****
  • Wiadomości: 7
  • Reputacja 0
Re: Dofinansowanie studiów podyplomowych
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 26, 2010, 19:58 »
Kto może ubiegać się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych?
O sfinansowanie studiów podyplomowych mogą ubiegać się:

1.osoby bezrobotne;
2.osoby poszukujące pracy, które:
a.są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
b.są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
c.otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
d.uczestniczą w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
e.są żołnierzami rezerwy;
f.pobierają rentę szkoleniową;
g.pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
h.podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
3.pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie.

Zasady ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych?


Urząd, na wniosek, może sfinansować ww. osobom z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby ubiegające się  o dofinansowanie studiów podyplomowych składają w Urzędzie wniosek, do którego należy dołączyć w szczególności:
■uzasadnienie celowości podjęcia studiów podyplomowych,
■dokument zawierający informacje o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd zawiera z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.  


Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów.

Osoby korzystające z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych zobowiązane  będą do przedkładania w Urzędzie dokumentu potwierdzającego kontynuację studiów podyplomowych oraz dyplom ukończenia tych studiów.


W przypadku podjęcia przez osobę odbywającą studia podyplomowe zatrudnienia w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.


Jakie świadczenia przysługują podczas uczęszczania na studia podyplomowe?
Osobie posiadającej status bezrobotnego, której Urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Osobie posiadającej status bezrobotnego, której Urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, która w trakcie tych studiów podjęła zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie, do zakończenia studiów. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00 wysłana przez Guest »

Anonymous

  • Gość
Re: Dofinansowanie studiów podyplomowych
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 26, 2010, 21:51 »
Zapytaj w swoim lokalnym PUP
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00 wysłana przez Guest »

Anonymous

  • Gość
Re: Dofinansowanie studiów podyplomowych
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2010, 19:54 »
Szkoła może, ale nie musi dofinansować studia podyplomowe.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00 wysłana przez Guest »