Autor Wątek: Program i rozkład materiału dla dziecka upośledzonego  (Przeczytany 39888 razy)

Anonymous

 • Gość
Program i rozkład materiału dla dziecka upośledzonego
« dnia: Wrzesień 04, 2010, 19:06 »
Rozpoczynam pracę i nie wiem jak mam napisać program i rozkład materiału dla dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym z zespołem downa dla 2 gimnazjum i 4 klasy szkoły podstawowej. Bardzo proszę o wzory materiałów. Jaka jest potrzebna dokumentacja ?.Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00 wysłana przez Guest »

Anonymous

 • Gość
Re: Program i rozkład materiału dla dziecka upośledzonego
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 04, 2010, 21:46 »
Cytuj
Program nauczania i wychowania dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowData dodania: 2004-10-28 11:00:00 .Zapraszam wszystkich do zapoznania się z moją propozycją pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym na III etapie kształcenia.
PROGRAM NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIA UPOŚLEDZONEGO UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM .
Autor : mgr Beata Wawrzon
Gimnazjum Nr 2 im. Ziemi Trzcianeckiej w Trzciance

Wstęp
     Program ten został opracowany dla uczennicy z mózgowym porażeniem dziecięcym u której stwierdzono niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym. Uczennica objęta jest nauczaniem indywidualnym na III poziomie nauczan. Celem edukacji osób upośledzonych umysłowo jest wszechstronny rozwój na miarę ich indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem i by mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Stawiając sobie ten cel jako nadrzędny i biorąc pod uwagę aktualny poziom rozwoju uczennicy oraz jej możliwości psychofizyczne starałam się tak dobrać metody, formy pracy oraz treści programowe aby były one realnie osiągalne przez uczennicę i mieściły się w sferze jej najbliższego rozwoju. W procesie edukacji preferuję edukację integralną i skupiłam się na bogaceniu wiedzy o otaczającym nas środowisku, doskonaleniu i zdobywaniu umiejętności samoobsługowych, rozwijaniu wyobraźni i aktywności twórczej , rozwijaniu uzdolnień plastycznych ,zwiększeniu rozumienia elementarnych pojęć matematycznych , oraz doskonaleniu czytania i pisania. Cele i zadania przedstawione na początku programu dotyczą całego roku szkolnego.
     Uczennica oceniana będzie na zasadzie oceny opisowej. Każde najmniejsze postępy należy wzmacniać pozytywnie, brak postępów nie podlega ocenianiu negatywnemu. Ponieważ każde dziecko rozwija się we własnym sobie tempie, zadania przedstawione w tym programie dotyczą konkretnej uczennicy. Program ten zawiera treści do realizacji , ale realizując je należy kierować się przede wszystkim dobrem i rozwojem dziecka.

Program ten jest propozycją pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym.
I.
1. CELE EDUKACYJNE

Główne;
Przygotowanie ucznia do życia, w którym będzie pełnić godne role zgodnie ze swoimi potrzebami, możliwościami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia społecznego ,aby;
1.był przygotowany do pełnienia możliwie wielu realnych dla siebie ról aktywnego członka swojej rodziny
2.był samodzielny w samoobsłudze
3.kompetentny w podstawowych pracach domowych
4.porozumiewał się z otoczeniem w najpełniejszy dla siebie sposób werbalny i pozawerbalny
5.uczestniczył w różnych formach życia społecznego, przestrzegając ogólnie przyjętych norm społecznych.
Cele szczegółowe;
kształtowanie umiejętności samoobsługi, zdobycie nawyków i umiejętności związanych z higieną i kulturą osobistą ,uniezależnienie od osób dorosłych
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, radzenie sobie w różnych sytuacjach
kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, nawiązywania kontaktów społecznych
wyposażenie ucznia w umiejętności pozwalające mu na samodzielne korzystanie z urządzeń mechanicznych i technicznych, praca na komputerze
kształtowanie umiejętności dokonywania prostych poznanie prostych pojęć matematycznych, operacji umysłowych
doskonalenie umiejętności czytania i pisania
poznanie środowiska społeczno- kulturowego i przyrodniczego
kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, nadawanie informacji, odbiór informacji, ćwiczenia doskonalące aparat mowy
kształtowanie czynnej postawy w zakresie organizacji czasu wolnego i kultury życia codziennego
kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego, rozwijanie uzdolnień plastycznych
rozwijanie sprawności manualnych , posługiwanie się prostymi narzędziami
doskonalenie koordynacji słuchowo – wzrokowo- ruchowej
rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej i uzdolnień muzycznych
wdrażanie do dbałości o zdrowie
przygotowanie ucznia do aktywnego spędzania czasu wolnego
rozwijanie zainteresowań ucznia, cech charakteru, które zapewnią mu różne formy aktywności po ukończeniu szkoły.
2. METODY
m. ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej
m. wczesnej integracji społecznej Marii Montessori
m. ośrodków zainteresowań O. Declory
m. wpływu osobistego
m. rozwijające aktywność wlasną
m. dydaktyczne
m. relaksacyjne
m. komunikacji wspierającej i wspomagającej
m. czynnościowe
inne m. terapeutyczne

3. FORMY PRACY
praca jednostkowa, indywidualna
4. FORMY POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNO- WYCHOWAWCZEGO
usprawnianie
korektura
kompensacja
indywidualizacja
profilaktyka
wspieranie i wspomaganie
II. TREŚCI EDUKACYJNE – ujęte zostały w 7 działów.
1.Uczeń jako jednostka.
2.Środowisko ucznia.
3.Moje sprawności i umiejętności.
4.Zajęcia wspomagające rozwój.
5.Piękno kraju ojczystego.
6.Aktualne wydarzenia.
7.Lektury.


" UCZEŃ JAKO JEDNOSTKA"

Treści te dotyczą rozwijania własnej świadomości, nauczenia się niezależności od osób drugich w prostych zadaniach życia codziennego i zaspakajania własnych potrzeb.
1.Sygnalizowanie swoich potrzeb( głodu, bólu, potrzeb fizjologicznych).
2.Samodzielne poruszanie się.
3.Jedzenie.
4.Higiena osobista.
5.Zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych
" ŚRODOWISKO UCZNIA"

Treści mają przygotować ucznia do pełnienia różnych ról społecznych, kształcić zdolność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, umiejętność współżycia i współdziałania w zespole, rozbudzać poczucie własnej wartości i przydat- ności dla środowiska.
1.Uczeń jako jednostka.
2.Uczeń jako członek rodziny.
3.Uczeń jako członek placówki edukacyjnej
moja szkoła
koledzy i koleżanki
4.Uczeń jako członek społeczności lokalnej
5.Uczeń jako członek społeczeństwa
dane personalne
przynależność narodowa
6.Uczeń i środowisko przyrodnicze
7.Dbałość o zdrowie
budowa człowieka
racjonalne odżywianie
rekreacja
korzystanie z usług medycznych
zachowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu
8.Uczeń jako konsument
9.Uczeń w świecie kultury
jako odbiorca kultury
jako twórca kultury
organizacja czasu wolnego
Uczeń w świecie techniki
" MOJE SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI"

Treści te umożliwiają i ułatwiają realizację treści z innych działów.
1.Komunikowanie się
nadawanie informacji
odbiór informacji
czytanie i pisanie
Umiejętności praktyczne
elementarne pojęcia matematyczne
umiejętności plastyczne
umiejętności techniczne
umiejętności muzyczno-ruchowe
elementy geografii ogólnej
" ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ"

Treści te stanowią integralną część edukacji dzieci upośle- dzonych umysłowo. Są to zajęcia wspomagające rozwój dziecka:
rozwijanie i doskonalenie zmysłów
rozwijanie autoorientacji i orientacji przestrzennej
ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
rozwijanie sprawności manualnej
ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej
wydłużanie czasu koncentracji
korygowanie niepożądanych społecznie zachowań
rozwijanie i doskonalenie mowy
kształtowanie i rozwijanie różnych procesów poznawczych
wspieranie spontaniczności
kształtowanie pozytywnej samooceny
praca z rodziną i środowiskiem lokalnym.
" PIĘKNO KRAJU OJCZYSTEGO"

Treści te zapoznają ucznia z podstawowymi wiadomościami z zakresu wiedzy:
przyrodniczej
historycznej
geograficznej.
Ukazują piękno ojczystego krajobrazu. Rozbudzają uczucia patriotyczne.
"AKTUALNE WYDARZENIA"

Czynne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.
Udział w uroczystościach szkolnych, lokalnych.
" LEKTURY"

Legendy związane z powstaniem państwa Polskiego;
Wybór baśni – H.Ch. Andersena, Grimm, Ch. Perraulta ;
J. Korczakowska Spotkanie nad morzem;
teksty piosenek
Wybór wierszy- J. Tuwima, J. Brzechwy i innych.


III. TYGODNIOWE TEMATY OŚRODKÓW PRACY na rok szkolny 2004/2005.

Wrzesień
I. WAKACYJNE WSPOMNIENIA, WITAJ SZKOŁO
1.Spotkanie z uczennicą i rodzicami.
2.Żegnamy wakacje.
3.Przybory szkolne.
4.Rok szkolny się zaczyna.
5.Bezpieczeństwo na drogach.
Październik
II. JUŻ JESIEŃ
1.Jesień w lesie.
2.Rośliny i zwierzęta leśne. Warstwy lasu.
3.Jesień w ogrodzie.
4.Odloty ptaków.
5.Na wiejskim podwórku.
Listopad
III. TU JEST MÓJ DOM
1.Polska nasza Ojczyzna.
2.Co to jest pogoda? Cztery pory roku, dzień i noc.
3.Poznajemy elektryczność.
4.Woda, skarb bezcenny.
Grudzień
IV. W KRAINIE BAŚNI
1.Poznajemy baśnie J.Ch. Andersena.
2.Jesteśmy klientami.
3.Święta Bożego Narodzenia. Przygotowania do świąt.
Styczeń
V. Z NOWYM ROKIEM
1.Noworoczne życzenia.
2.Zimowe obrazy.
3.Pomagamy zwierzętom.
4.Kochani dziadkowie.
Luty
VI. ŚWIAT W ZIMOWEJ SZACIE
1.Bezpieczne zabawy. Ferie zimowe.
2.Trzcianka to moje miasto.
Marzec
VII. SYLWETKI SŁYNNYCH POLAKÓW, WIOSNA
1.Muzyka F. Chopina.
2.Malarstwo J. Matejki.
3.Witaj wiosno.
4.Narodziny w świecie zwierząt.
Kwiecień
VIII. PIĘKNO KRAJÓW EUROPY SĄSIEDZI POLSKI
1.Sąsiedzi Polski. Przyjaźń między narodami.
2.Tradycje Świąt Wielkanocnych.
3.Na ratunek Ziemi.
Maj
IX. ŻYCIE NA ŁĄKACH
1.Zwierzęta łąk.
2.Rośliny łąk.

X. NAJSTARSZE MIASTA POLSKI
1.Stolice Polski.
2.Poznań
XI. KOCHAM MOJĄ MAMĘ
1.Dzień Matki.
XII. CIĄGLE SIĘ ZMIENIAMY
1.Rosnę i rozwijam się.
Czerwiec
XIII. WAKACJE
1.Krajobrazy Polski.
2.Moje zainteresowania.
3.Wakacyjne podróże.


IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

1.Uczeń powinien w zakresie samoobsługi
poruszać się samodzielnie
posiadać nawyki higieniczne
przestrzegać kultury osobistej
w możliwy dla siebie sposób uniezależnić się od osób dorosłych.
2.Uczeń powinien w zakresie uspołeczniania
przestrzegać zasad bezpieczeństwa
radzić sobie w różnych sytuacjach
umieć współdziałać w grupie
nawiązywać kontakty społeczne
przestrzegać norm współżycia w grupie
porozumiewać się z otoczeniem w dostępny dla siebie sposób
aktywnie uczestniczyć w życiu swojej rodziny, szkoły , społeczności lokalnej
organizować sobie czas wolny
dbać o swoje i innych zdrowie
znać swoje dane personalne
znać swoją przynależność narodową, barwy i symbole narodowe i szanować je
zdobyć wiedzę w możliwym dla siebie zakresie o otaczającym go środowisku społeczno-przyrodniczym
dokonywać prostych operacji matematycznych
3.Uczeń powinien w zakresie aktywności artystyczno- technicznej
w miarę swoich możliwości samodzielnie i bezpiecznie korzystać urządzeń mechanicznych i technicznych
znać podstawowe zasady posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem
umieć wyrażać swoje przeżycia i emocje za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego
rozwinąć swoje zainteresowania
zwiększyć sprawność manualną, posługiwać się prostymi narzędziami
śpiewać poznane piosenki
inscenizować ruchem proste piosenki
uczestniczyć w koncertach szkolnych
różnicować i nazywać barwy dźwięków.
4.Uczeń powinien w zakresie zajęć wspomagających rozwój
uzyskać lepszą orientację w przestrzeni
dłużej się koncentrować
dokonywać analizy i syntezy wzrokowej
mieć pozytywne nastawienie do swojej osoby
zwiększyć sprawność manualną rąk
zwiększyć zakres swojej pamięci.
5.Uczeń powinien w zakresie treści " Piękno kraju Ojczystego"(w miarę swoich możliwości)
posiąść wiedzę na temat przyrody, historii i geografii Polski
dostrzegać piękno swojego kraju
być dumnym ze swojej ojczyzny.
6.Uczeń powinien w zakresie treści " Lektura"
uważnie słuchać czytanych przez nauczyciela lektur, znać ich tytuły i autorów
aktywnie uczestniczyć w omawianiu lektur
znać treść lektur.
7.Uczeń powinien w zakresie treści" Aktualne wydarzenia"
aktywnie uczestniczyć w życiu swojej rodziny, szkoły i społeczności lokalnej.


Bibliografia
1.Pedagogika specjalna, red.Władysław Dykcik, Poznań 1997.
2.Program nauczania gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, WSiP, Warszawa 2000 rok.
3.Program wychowania i nauczania uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, WSiP, Warszawa
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00 wysłana przez Guest »

izamaga

 • Nowy u
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Reputacja 0
 • Zawód: nauczyciel angielskiego
Odp: Program i rozkład materiału dla dziecka upośledzonego
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2015, 01:33 »
Super pomoże mi to na pewno podczas pracy!

Huttagran

 • Nowy u
 • *
 • Wiadomości: 2
 • Reputacja 0
 • Zawód: Huttagran
Odp: Program i rozkład materiału dla dziecka upośledzonego
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 06, 2018, 09:56 »
Jest bardzo dobry. Też to lubię.